۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۹ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۹ آبان    تعداد بازدید : 96

 

 

 

گروه پژوهشی- جراحی مغز و اعصاب 

دکتر علی ابراهیمی نژاد

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    aliebrahimi_nr@yahoo.com  

 

دکتر حامد ریحانی کرمانی

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    h_reihami@hotmail.com 

 

دکتر سعید کارآموزیان

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:  skaramuzian@kmu.ac.ir  

 

دکتر محسن شهبا

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

CV

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:   msneurosurgeon@gmail.com 

 

دکتر رضا ابوسعیدی

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب