۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

Skip Navigation Links.
صفحه اصلی دانشگاه
Collapse معرفی مرکزمعرفی مرکز
معرفی
چارت سازمانی
اهداف
رسالت
چشم انداز
ارزش ها
وابستگی سازمانی
تماس با مرکز
Collapse معرفی اعضا مرکزمعرفی اعضا مرکز
ریاست مرکز
معاون پژوهشی مرکز
اعضا مرکز
اعضا مؤسس مرکز
اعضا شورای پژوهشی
مدیر امور اداری و کارشناس ارزشیابی مرکز
Collapse گروه های پژوهشیگروه های پژوهشی
مغز و اعصاب
جراحی مغز و اعصاب
روانپزشکی
Collapse آموزشآموزش
Collapse دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیدانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
مهر 1397
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی
فلوچارت پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی
Collapse پژوهشپژوهش
Collapse طرح های تحقیقاتیطرح های تحقیقاتی
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال 1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
Collapse مقالاتمقالات
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال 1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
کتاب های منتشر شده اعضاء مرکز
Collapse خلاصه مقالات ارائه شده در همایش های داخلی و خارجیخلاصه مقالات ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال 1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
Collapse کارگاه ها و کنگره هاکارگاه ها و کنگره ها
سال 1398
سال 1397
سال 1395
سال 1394
سال 1392
سال 1390
Collapse آیین نامه ها و فرم هاآیین نامه ها و فرم ها
فرم پروپوزال مرکز
فرم کلی رضایت نامه آگاهانه
فرم ارزشیابی طرح های تحقیقاتی
فرم ارزشیابی مقالات پژوهشی
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی
Collapse ارتباط با ماارتباط با ما
ارتباط با ما
راهنمای جستجو