۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
عنوان کتاب تألیف تصویر جلد کتاب
راهنمای جامع تشخیص و درمان صرع ایران

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکتر حسین دلاور کسمایی

دکتر محمد پاک نژاد پناهی

راهنمای مراقبین فرسایش مغز (دمانس)

دکتر کاوه شفیعی

مهندس مهدی صمدانی