۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر    تعداد بازدید : 930

 

 

 

گروه پژوهشی- جراحی مغز و اعصاب 

دکتر علی ابراهیمی نژاد

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    aliebrahimi_nr@yahoo.com  

 

دکتر حامد ریحانی کرمانی

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:    h_reihami@hotmail.com 

 

دکتر سعید کارآموزیان

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:  skaramuzian@kmu.ac.ir  

 

دکتر رضا ابوسعیدی

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب