دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

استاد - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

 آدرس پست الکترونیک  

   hebrahimi@kmu.ac.ir    

     Ebrahimi.ha@gmail.com