معرفی مرکز 
 

گستره بیماریهای مغز و اعصاب شاید فراگیرترین دامنه بیماریهای انسانی باشد. موضوعات کشف نشده و عمل ناشناخته بیماریها در این میدان از همه زمینه های تخصصی پزشکی دیگر بیشتر است. پژوهش و تحقیقات در مورد بیماریهای مغز واعصاب فراوان و دست علاقه مندان در این زمینه باز است.

مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب برحسب احساس نیاز همکاران گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به شناختی که از وفور بیماریها در این زمینه ها داشتند و بخصوص توانائی گروه های آموزشی  درمانی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که پذیرای درمان بیماران هستند و آموزش و تربیت پزشکان و همچنین متخصصین در این زمینه ( مغز و اعصاب ، روانپزشکی و جراحی مغز و اعصاب ) را بر عهده دارند با توجه به توانایی های موجود تأسیس شد.

این مرکز همه گونه همکاری در زمینه های پژوهشی: بخصوص بالینی بیماریهای مغز ، اعصاب مرکزی و محیطی، جراحی در این زمینه ها، اختلالات عملکردی اعضاء عصبی چه بصورت جسمی و یا روانی و همچنین توانبخشی و پژوهشهایی که بهر نحو ممکن مرتبط باشند را وظیفه خود می داند.

از تمام کسانی که در این زمینه علاقمند به پژوهش باشند استقبال نموده و پیشاپیش سپاسگزار می باشیم.