اهداف

  پاسخگویی به نیازهای اساسی پژوهشی و درمانی رشته های مغزو اعصاب، جراحی مغز و      اعصاب،روانپزشکی و سایر رشته های مرتبط

 

  افزایش مقالات داخلی و خارجی

 
  ایفای نقش در سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور جهت ارتقای سلامت جامعه

 

  فراهم نمودن بستر مناسب آموزشی و پژوهشی جهت افزایش بنیه علمی نیرو های انسانی به خصوص نیروهای جوان در زمینه کارهای تحقیقاتی

 

  آماده سازی مرکز جهت اجرای طرح هایی منطبق بر نیاز جامعه است و رفع مشکلات مهم جامعه در این زمینه ها

  ارائه سیمای اپیدمیولوژیک از بیماریهای عصبی در سطح کشور  و جهان

  تدوین اولویتها و برنامۀ تحقیقاتی بیماریهای اعصاب با توجه به سیمای اپیدمیولوژیک این بیماریها

  کاهش بروز بیمارهای مغز و اعصاب، روانپزشکی و نیاز به جراحی مغز و اعصاب

  کاهش شیوع بیمارهای مغز و اعصاب، روانپزشکی و نیاز به جراحی مغز و اعصاب

  کاهش ناتواناییها و بار مالی حاصل از بیماریهای مغز و اعصاب، روانپزشکی ، جراحی مغز و اعصاب و ... لاعلاج یا صعب العلاج