دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

hebrahimi@kmu.ac.ir

  


دکتر اکبر حمزه ای مقدم

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

a_hamzehei@kmu.ac.ir

 

  


دکتر محمدعلی شفا

 دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 ma_shafa@kmu.ac.ir

 

 


دکتر رستم سیف الدینی

 استادیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

ros@kmu.ac.ir

 

 

دکتر بهناز صدیقی

دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

behnaz_sedighi@gmail.com  


  

                  

             دکتر فرهاد ایرانمنش                

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

fpp_farhad@yahoo.com

  
دکتر کاوه شفیعی
       
متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 kshafiee@gmail.com        

  

دکتر مریم عابدینی پاریزی 

متخصص بیماری های مغز و اعصاب
 

 

 

 

hebrahimi@kmu.ac.ir

 

 دکتر اکبر حمزه ای مقدم

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

a_hamzehei@kmu.ac.ir

 دکتر محمدعلی شفا

 دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 ma_shafa@kmu.ac.ir

 

 

 

دکتر رستم سیف الدینی

 استادیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب
ros@kmu.ac.ir

                              دکتر بهناز صدیقی

دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

behnaz_sedighi@gmail.com  


   


 

                  

             دکتر فرهاد ایرانمنش                

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

fpp_farhad@yahoo.com


دکتر کاوه شفیعی                                

                                  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 

 kshafiee@gmail.com                                 
  

دکتر مریم عابدینی پاریزی                                

                                  متخصص بیماری های مغز و اعصاب


دکتر کاوه شفیعی                                

                                  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 

 kshafiee@gmail.com                                 

 

دکتر کاوه شفیعی                                

                                  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 

 kshafiee@gmail.com