دکتر علی ابراهیمی نژاد

دانشیار- متخصص جراحی مغز واعصاب

aliebrahimi_nr@yahoo.com

 

دکتر حامد ریحانی کرمانی

دانشیار- متخصص جراحی مغز و اعصاب

h_reihani@hotmail.com

 

دکتر سعید کارآموزیان

دانشیار- متخصص جراحی مغز و اعصاب

skaramuzian@kmu.ac.ir

                          دکتر رضا ابوسعیدی
   
       متخصص جراحی مغز و اعصاب 

                               دکتر رضا ابوسعیدی

                                متخصص جراحی مغز و اعصاب