دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

hebrahimi@kmu.ac.ir 

 

دکتر اکبر حمزه ای مقدم

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

a_hamzehei@kmu.ac.ir
 
 

دکتر محمدعلی شفا

 دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 ma_shafa@kmu.ac.ir

 
 

دکتر رستم سیف الدینی

 استادیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب
ros@kmu.ac.ir

 
 

دکتر بهناز صدیقی

دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

behnaz_sedighi@gmail.com  

 
 


دکتر نرگس خانجانی
 

دانشیار- اپیدمیولوژیست

n_khanjani@kmu.ac.ir