کنفرانس یک روزه دمانس: تشخیص و درمان


اولین گردهمایی بین المللی چالش های نورولوژی بالینی
(کتابچه خلاصه مقالات )


اولین مدرسه
 زمستانی منطقه ای میولوژی