دوشنبه ١٣٩٦/٨/٢٩    EN


نام کتاب :  راهنمای جامع تشخیص و درمان صرع ایران
  
 : تألیف

دکتر حسینعلی ابراهیمی •
دکتر حسین دلاور کسمایی
 دکتر محمد پاک نژاد پناهی
  ​