نام کتاب :  راهنمای جامع تشخیص و درمان صرع ایران
  
 : تألیف

دکتر حسینعلی ابراهیمی •
دکتر حسین دلاور کسمایی
 دکتر محمد پاک نژاد پناهی
(نام کتاب :  راهنمای مراقبین فرسایش مغز (دمانس

  ​
 : تألیف
 
دکتر کاوه شفیعی •
مهندس مهدی صمدانی