کرمان- بلوار کوثر-  نبش کوچه 22 خیابان شفا- مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب 
  32124727- 034 
        kmu.nrc@gmail.com
kmu_nrc@kmu.ac.ir
 
   nrc.kmu.ac.ir